Sunday, 03/07/2022 - 10:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Lịch Sơn

Công tác pháp chế năm học 2017-2018

Thực hiện công văn số 738/PGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của phòng GD&ĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LỊCH SƠN

Số: /QĐ-TMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lịch Sơn, ngày 24 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập ban phổ biến, thực hiện công tác pháp chế

Năm học: 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON LỊCH SƠN

 

       Thực hiện công văn số 738/PGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của phòng GD&ĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018

       Theo đề nghị của Hội đồng trường Mầm non Lịch Sơn;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 :  Thành lập Ban phổ biến pháp luật gồm các ông( bà ) có tên trong danh sách ( Có danh sách kèm theo)

Điều 2Ban phổ biến có nhiệm vụ  xây dựng kế hoạch, triển khai công tác pháp chế năm học 2017-2018  trong trường mầm non Lịch Sơn theo quy định của phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai. Ban phổ biến tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Các ông( bà ) có tên trong Ban phổ biến pháp chế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:

-Phòng GD&ĐTVN

-Bộ phận CM

-Lưu NT

HIỆU TRƯỞNG

(Đã

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN LỊCH SƠN

 


Số: /KH-MNLS

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lịch Sơn, ngày 26 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ pháp chế năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện công văn số 738/PGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của phòng GD&ĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018, Trường Mầm non Lịch Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2017-2018

1. Về quy mô trường lớp và đội ngũ cán bộ, giáo viên

Trường có 7 nhóm/lớp (trong đó có 5 lớp mẫu giáo và 2 nhóm trẻ 18-36 tháng tuổi). Với 22 cán bộ giáo viên (Ban giám hiệu 3 người; Giáo viên 13 người; nhân viên 6 người).

2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác pháp chế

2.1. Thuận lợi

- Công tác pháp chế được nhà trường triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến cán bộ giáo viên và nhân viên trong đơn vị.

- 100% Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước.

2.2. Khó khăn

- Cán bộ phụ trách công tác pháp chế ở đơn vị là kiêm nhiệm chính vì vậy thời gian nghiên cứu  các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của thành phố, của tỉnh, của ngành còn gặp khó khăn nên việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL gặp nhiều khó khăn;

Tủ sách pháp luật còn hạn chế cần bổ sung thêm các đầu sách theo yêu cầu.

- Kỹ năng tuyên truyền còn nhiều hạn chế.

            II. NHIỆM VỤ CHUNG

           Tập trung nâng cao chất lượng công tác pháp chế và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của           Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
      
   1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức và biên chế, cử cán bộ quản lý phụ trách công tác pháp chế, xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức pháp chế, đội ngũ những người làm công tác pháp chế, đào tạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế nhằm nâng cao chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế trong nhà trường.

        2.Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường Mầm non Lịch Sơn.

           3.Tiếp tục rà soát, bổ xung đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trường nâng cao trình độ chuyên môn, tìm hiểu kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL
      
      4. Triển khai Chương trình số 474/CTr- BGDĐT-BTP ngày 24/6/2015 giữa Bộ GDĐT  và Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc Phối hợp thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2015- 2020.

            II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1. Kiện toàn tổ chức pháp chế

           a.  Phân công cán bộ phụ trách công tác pháp chế trường của đơn vị:

       Đ/c NguyễnThị Hồng Minh Phó hiệu trường phụ trách công pháp chế trong nhà trường.
        
  b. Tham gia các lớp tập huấn, bồi d­ưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế do Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức.

           2. Hoạt động,  pháp chế

           a. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Tham mưu với cấp có thẩm quyền xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

           - Tổ chức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và những văn bản khác do các cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị hoặc yêu cầu; việc tổ chức lấy ý kiến cần triển khai nghiêm túc, có chất lượng, kịp thời theo đúng thời gian, đối tượng quy định

 - Xây dựng các văn bản quản lý, điều hành tại nhà trường đúng pháp luật.
      
    - Hiệu trưởng chủ trì lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cấp.

          - Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để xây dựng các văn bản quản lý theo đúng quy định.

         b. Về công tác kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Phối hợp với HĐND, UBND xã La Hiên trong công tác tự kiểm tra, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giáo dục ở địa phương. Thực hiện tự kiểm tra, xử lý văn bản hành chính do mình ban hành đảm bảo theo quy định của pháp luật.

        - Kiểm tra, rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính do Ngành ban hành có chứa nội dung quy phạm pháp luật để kiến nghị, đề xuất cấp trên phương án xử lý theo quy định tại Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
       - Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành theo đúng Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của bộ Nội vụ.

       - Lập sổ đăng ký văn bản đi và sổ đăng ký văn bản đến theo mẫu quy định; tiếp nhận, xử lý kịp thời văn bản đến.

       c. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

       -  Tiếp tục lồng ghép việc triển khai, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 44/NQ-CP, Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2015 và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mới được ban hành vào việc thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của ngành giáo dục được ban hành kèm theo Quyết định số 6293/QĐ-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường giai đoạn 2013 - 2016”

       - Tổ chức phổ biến kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật về giáo dục, các quy định liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính, thực hiện cơ chế dân chủ.

      -  Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường MN. Lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật phù hợp với từng độ tuổi: Nâng cao chất lượng dạy và học lồng ghép nội dung theo hướng cung cấp kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của pháp luật, quyền và nghĩa vụ trong các lĩnh vực pháp luật gắn với cuộc sống và học tập của trẻ trong trường mầm non. Chú trọng các nội dung về an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống tệ nạn xã hội… Đặc biệt chú trọng giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen xử sự theo pháp luật của học sinh.
       - Phối hợp Đoàn Thanh niên, Công Đoàn trường tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật cho toàn thể CBVC và học sinh của nhà trường.
       - Phối hợp với ngành Tư pháp và các ngành có liên quan tổ chức tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua trong nhà trường.

      - Tổ chức phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý của đơn vị.

       - Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục xây dựng trang thông tin phổ biến, giáo dục trên trang thông tin điện tử của trường.

        d. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

       - Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai có hiệu quả Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
       - Kết hợp chặt chẽ giữa công tác theo dõi thi hành pháp luật với tăng cường hoạt động kiểm tra việc thực hiện pháp luật để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung trái pháp luật.

- Việc quản lý văn bản phải thống nhất tại bộ phận văn thư của nhà trường; đối với văn bản đến, nhân viên văn thư phải tiếp nhận, phân loại, vào sổ đăng ký và chuyển giao cho Hiệu trưởng kịp thời trong ngày; khi nhận văn bản đến Hiệu trưởng phải có trách nhiệm giải quyết kịp thời đúng thời gian quy định. Đối với văn bản đi, phải kiểm tra chặt chẽ về thể thức, hình thức, kỹ thuật trình bày, vào sổ đăng ký văn bản trước khi ban hành và được lưu trữ 01 bản tại bộ phận văn thư của nhà trường.

        g. Về công tác bồi thường của nhà nước:

       - Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong trường.

h. Công tác cải cách thủ tục hành chính-triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính:

  - Niêm yết đầy đủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tập thể, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng thời hạn.

        - Nhà trường thường xuyên thực hiện công tác rà soát, đánh giá thủ rục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định.

       e. Công tác thi đua khen thưởng

          Căn cứ vào tình hình thực tế, nhà trường khen thưởng và đề nghị Sở GDĐT, Bộ GDĐT, UBND cấp Huyện khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

            3. Tổ chức thực hiện

1. Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra việc tham gia thực hiện công tác pháp chế.Hàng tháng kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế của CBGV, NV.

- Cuối học kỳ I, cuối năm học Ban chỉ đạo công tác pháp chế nhà trường nộp báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực công tác pháp chế của nhà trường về Phòng GD&ĐT .

- Kiểm tra công tác pháp chế năm học nhằm kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện công tác pháp chế. Trong năm học, Nhà trường tổ chức kiểm tra công tác pháp chế đối với các tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên.

2. Các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TN, tổ chuyên môn:

 - Triển khai kịp thời kế hoạch thực hiện tuyên truyền pháp luật tới các thành viên của đoàn thể mình, thường xuyên tham gia thực tích cực các hoạt động giáo dục của nhà trường, có trách nhiệm tham gia học tập và tham gia công tác truyên truyền phổ biến pháp luật của nhà trường.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tới BGH về thực hiện nhiệm vụ pháp chế của tổ, đoàn thể theo kế hoạch .

         - Tổ pháp chế xây dựng kế hoạch, lịch hoạt động theo từng tháng. Đồng thời phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên.

         Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi họp hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ, trong các hoạt động chuyên môn... cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; các cuộc họp phụ huynh với cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh.

          Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm học 2017-2018 của trường Mầm non Lịch Sơn./

 

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT(B/c);
- Trang web của trường;
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

             CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC PHÁP CHẾ

NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo kế hoạch số 86 /KH- Tr MN ngày 26 /10 /2017 của trường MN Lịch sơn)

Tháng/năm

Nội dung thực hiện

Bộ phận/người thực hiện

Bổ sung

Tháng 10/2017

- Xây dựng kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm học 2017-2018

Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm:

- Luật giáo dục.

- Triển khai Nghị quyết 29-NQ/TW; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ

- Toàn thể CBGV,NV toàn trường,

 

Tháng 11/2017

Luật bảo vệ quyền trẻ em

Điều lệ trường MN.

- Toàn thể CBGV,NV toàn trường

 

Tháng 12/2017

Tuyên truyền về Luật công đoàn, Luật bảo hiểm

Chủ tịch công đoàn

 

Tháng1/2018

Tuyên truyền luật giao thông đường bộ.

- Toàn thể CBGV,NV toàn trường

 

Tháng 2/2018

Cập nhật Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

- Toàn thể CBGV,NV toàn trường

 

Tháng 3/2018

Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 quy định về miễn , giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Chủ tịch công đoàn

 

Tháng 4/2018

Luật thi đua khen thưởng và Quy chế khen thưởng của trườngMN

- Toàn thể CBGV,NV toàn trường

 

Tháng 5/2018

Báo cáo tổng kết công tác pháp chế.

BGH

 

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                            Nguyễn Thị Xuyến

 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN PHỔ BIẾN PHÁP CHẾ

(Kèm theo Quyết định số 84 ngày 24 tháng 10  năm 2017 của

 Hiệu trưởngtrường Mầm non Lịch Sơn)

TT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Nhiệm vụ

1

Nguyễn Thị Xuyến

BT chi bộ - Hiệu trưởng

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị hồng Minh

Phó BTCB - P. Hiệu trưởng

Phó ban

3

Hoàng Thị Vân

P.Hiệu trưởng- CTCĐ

Thành viên

3

Trần Thị Thủy

Bí thư đoàn Thanh niên

Thành viên

4

Lê Thị Nga

Trưởng ban thanh tra ND

Thành viên

5

Nguyễn Thị Thu Hiền

Tổ trưởng tổ Mẫu giáo

Thành viên

6

Nguyễn Thị Thoa

Tổ trưởng tổ Nhà trẻ

Thành viên

7

Phạm Thị Ánh Vân

Tổ trưởng tổ văn phòng

Thành viên

                             ( Danh sách gồm 07 người)

 

                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 07 : 7
Năm 2022 : 1.849